fbpx

Aktuellt

Aktuellt-WEBB
Pattabhi Jois som ung i Samasthitih

Ashtangayogans effekter av Annie Pace

Här en gammal text från 90-talet om ashtangayoga och dess positiva effekter. Skriven av Annie Grover Pace, en av Pattabhi Jois första västerländska elever – översatt till svenska av Anne-Lie Boman på 00-talet.

Ashtanga yoga enligt Sri K. Pattabhi Jois’ tradition

Yoga är en livsfilosofi, som även har potential att frambringa en vibrerande hälsosam kropp och själ. Utförd i sin korrekta ordningsföljd leder ashtangayoga gradvis utövaren till återupptäckten av sin fulla potential på alla plan av det mänskliga medvetandet – fysiskt, psykiskt och andligen. Genom denna övning i korrekt andning (ujjayi pranayama), ställningar (asanas) och fokuseringspunkter (dristi), får vi kontroll över sinnena och en djup medvetenhet om vårt inre. Upprätthåller man denna disciplin regelbundet och hängivet blir resultatet en stabil kropp och själ.

Ashtanga betyder ordagrant åtta grenar. De beskrivs av Patanjali som Yama (återhållsamhet), Niyama (disciplin), Asana (ställningar), Pranayama (andningskontroll), Pratyahara (tillbakadragande av sinnena), Dharana (koncentration), Dhyana (meditation), Samadhi (kontemplation/djup meditation). Dessa grenar bär upp varandra. Asana-träning måste etableras för en korrekt utövning av pranayama och är nyckeln till utvecklingen av yamas och niyamas. När dessa fyra externt orienterade delar är fast förankrade, kommer de fyra sista internt orienterade delarna med tiden att utvecklas av sig själva.

Guruji sjunger mantrat tillsammans med Sharath
Guruji sjunger mantrat tillsammans med Sharath

Vinyasa betyder andnings-synkroniserad rörelse. Andningen är denna disciplins hjärta, som sammanfogar asana till asana i en exakt ordning. Genom att samordna rörelse med andning samt utöva Mula– och Uddiyana-bandhas (lås), alstras en intensiv inre värme. Denna värme renar muskler och organ genom att driva ut oönskade gifter och frigöra välgörande hormoner och mineraler, vilka kan nära kroppen när svetten masseras tillbaka in i huden. Andningen reglerar vinyasan och säkerställer en effektiv blodcirkulation. Resultatet blir en lätt, stark kropp.

Det finns tre grupper av serier i Ashtanga yoga-systemet. Den Första Serien (Yoga Chikitsa) avgiftar och rättar till kroppen. Fortsättningsserien (Nadi Shodana) renar nervsystemet genom att öppna och rensa energikanalerna. De Avancerade Serierna A, B, C och D (Sthira Bhaga) integrerar styrka och grace, då högre nivåer av flexibilitet och ödmjukhet erfordras. Varje nivå måste utvecklas helt och fullt innan man går vidare till nästa och ställningsordningen bör följas noggrant. Varje ställning förbereder för nästa och bygger upp den styrka och balans som behövs för att gå vidare.

Sharath i Kapotasana
Sharath i Kapotasana

ANDNING: Den röda tråden av djup, jämn andning i ashtangayoga-systemet kan inte nog betonas. När andning föder aktion och aktion föder position, blir varje rörelse mjuk, exakt och fulländat balanserad. ”Andning är Liv”, enligt Sri T. Krishnamacharya och Sri K. Pattabhi Jois lära. Andning är vår mest fundamentala och livalstrande handling och innehåller en gudomlig essens: utandning en rörelse mot Gud och inandning inspiration från Gud. Vår sista handling i livet är att andas ut, något som i grund och botten är vårt slutliga och totala överlämnande till Gud.

PRAKTIK: Det sägs att där det inte krävs någon insats finns det ingen vinst. Styrka, uthållighet och svett är unika aspekter i denna traditionella Yoga, till synes motsatsen till västvärldens uppfattning om Yoga. Denna krävande träning erfordrar en ansenlig insats och tappar in livsenergi som cirkulerar genom hela kroppen, vilket stärker och renar nervsystemet. Sinnet blir då klart, rent och exakt och, enligt sri K. Pattabhi Jois,: ”Varthelst du ser så ser du Gud”. Endast genom träning kommer vi att inse sanningen i vad vår guru ofta säger: ”Allt är Gud”.

*************

Vänligen observera vikten av att lära sig ashtanga-metoden hos en traditionellt skolad lärare. Endast en kvalificerad lärare kan tillhandahålla den nödvändiga vägledning som behövs för att garantera en säker, stabil utveckling utan varken kroppsliga eller själsliga skador!

© Denna information har generöst tillhandahållits med Sri K. Pattabhi Jois´ godkännande. Vänligen respektera dess autenticitet och distribuera den endast i oförändrad form.

 

Pattabhi Jois som ung i Samasthitih
Pattabhi Jois som ung i Samasthitih

 

Originaltext på engelska:

Ashtanga Yoga in the Tradition of Sri K. Pattabhi Jois

by Annie Pace

Yoga is a philosophy of life, which also has the potential to create a vibrantly healthy body and mind. Ashtanga Yoga, practiced in its correct sequential order, gradually leads the practitioner to rediscovering his or her fullest potential on all levels of human consciousness—physical, psychological, and spiritual. Through this practice of correct breathing (Ujjayi Pranayama), postures (Asanas), and gazing point (Dristi), we gain control of the senses and a deep awareness of our selves. By maintaining this discipline with regularity and devotion, one acquires steadiness of body and mind.

”Ashtanga” literally means eight limbs. They are described by Patanjali as: Yama (abstinences), Niyama (observances), Asana (postures), Pranayama (breath control), Pratyahara (sense withdrawal), Dharana (concentration), Dhyana (meditation), and Samadhi (contemplation). These branches support each other. Asana practice must be established for proper practice of pranayama and is a key to the development of the yamas and niyamas. Once these four externally oriented limbs are firmly rooted, the last four internally oriented limbs will spontaneously evolve over time.

”Vinyasa” means breath-synchronized movement. The breath is the heart of this discipline and links asana to asana in a precise order. By synchronizing movement with breathing and practicing Mula and Uddiyana Bandhas (locks), an intense internal heat is produced. This heat purifies muscles and organs, expelling unwanted toxins as well as releasing beneficial hormones and minerals, which can nourish the body when the sweat is massaged back into the skin. The breath regulates the vinyasa and ensures efficient circulation of blood. The result is a light, strong body.

There are three groups of sequences in the Ashtanga system. The Primary Series (Yoga Chikitsa) detoxifies and aligns the body. The Intermediate Series (Nadi Shodhana) purifies the nervous system by opening and clearing the energy channels. The Advanced Series A, B, C, and D (Sthira Bhaga) integrate the strength and grace of the practice, requiring higher levels of flexibility and humility. Each level is to be fully developed before proceeding to the next, and the sequential order of asanas is to be meticulously followed. Each posture is a preparation for the next, developing the strength and balance required to move further.

BREATH: The continuity of deep, even breathing cannot be overemphasized in the Ashtanga Yoga system. When breath feeds action, and action feeds posture, each movement becomes gentle, precise, and perfectly steady. According to the teachings of Sri T. Krishnamacharya and Sri K. Pattabhi Jois, ”Breath is Life.” Breathing is our most fundamental and vital act and holds a divine essence: exhalation a movement towards God, and inhalation an inspiration from God. Our last action in life is to exhale, which, in essence, is the final and total surrender to God.

PRACTICE: It is said that where there is no effort there is no benefit. Strength, stamina and sweat are unique aspects of this traditional Yoga, seemingly contrary to Western perceptions of Yoga. This demanding practice requires considerable effort and taps into and circulates a vital energy throughout the body, strengthening and purifying the nervous system. The mind then becomes lucid, clear and precise; and according to Sri K. Pattabhi Jois, ”Wherever you look you will see God.” Only through practice will we realize the truth of what our guru often says: ”Everything is God.”

***********************

Please note the importance of learning the Ashtanga method only from a traditionally trained teacher. Only a qualified teacher can provide the necessary guidance to assure safe, steady progress without injury to body or mind!

© This information has been generously provided with the approval of Sri K. Pattabhi Jois. Please honor its authenticity and distribute only in unaltered form.